BG | EN

Работа със статистики

Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас
Организатор: фондация „Ценности”

 

Статистиките също могат да бъдат източници, защото съдържат важна информация за различни области на историята, като икономика, общество и култура. Те могат да ви предоставят данни за раждаемост, разпределение на доходите, промяна на цените, безработица, гласоподаватели, развитие на образованието или военната мощ.

Статистики ще откриете предимно в новините или ежедневниците, тъй като политици, журналисти и учени обичат да се аргументират със статистически данни. 

Статистиките са количествени данни представени чрез цифри. Те се онагледяват чрез таблици или диаграми.

 

Кръговите диаграми илюстрират дела от общото количество в проценти. Ако има две кръгови диаграми отразяващи едни и същи обстоятелства, но за различно време е възможно да се направи сравнение.

Стълбовидните или колонни диаграми са подходящи за представяне на промени във времето или устойчиви тенденции. Върху ординатата (у) се нанасят числовите стойности на определено фактическо състояние, а върху абсцисата (х) интервала от време.

Линейните диаграми она-гледяват времево и количествено развитие на няколко компонента.

На пръв поглед статистиките имат повече предимства пред текстовите източници: те изглеждат ясни, съпоставими, нагледни и предлагат много информация в малко пространство.

Това обаче не е толкова просто. Фактически статистиките само привидно са обективни, тъй като и те, както всеки друг източник, са били създадени с конкретно намерение.  

Това означава, че създателят на статистиката е воден от определени мотиви и интереси при подготовката на данните. Затова статистиките трябва да бъдат интерпретирани като всеки друг източник. Следните въпроси ще ви помогнат:

 

  Описание

Интерпретация

 

Методически насоки за участници и научни ръководители
© 2007, EUSTORY