BG | EN

Перспективи

Зависи от гледната точка

Във всеки източник, независимо дали е текст, изображение или интервю, намира израз гледна точка на автора. Перспектива означава, че всеки човек по собствен начин възприема себе си и света и по различен начин изразява тази гледна точка.

Начинът, по който хората възприемат себе си и своето обкръжение, е повлиян от различни фактори, на които те са били изложени, и от опита, който са натрупали по време на житейския си път. Човек има определена националност, религия, политическа принадлежност и т. н. – всичко това повлиява неговите възприятия. Затова е наложително при интерпретацията на източниците да отчитате и перспективата на автора:

Многообразието от въпроси показва, че са възможни различни начини на виждане на едно събитие. Начинът на виждане на нещата засяга не само създателя на един източник, а най-вече всички хора, участвали в дадено събитие. За вас това е шанс да представите различни перспективи към него. Например спомените за една протестна акция на участвалите в нея демонстранти и полицаи се различават съществено.

Историците говорят за така наречената “мултиперспективност”, която е необходима, за да:

© 2007, EUSTORY