BG | EN

Работа с научна литература

Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас
Организатор: фондация „Ценности”

 

Четенето и разбирането на научни текстове е важна предпоставка при изследване на историята. Следните насоки ще ви помогнат при работата с подобни текстове.

 

„Бегъл прочит” или „четене по диагонал”

Бързо ще откриете дали дадена книга е подходяща за вашата тема. Прочетете внимателно заглавието на книгата или статията. Разбирате ли от него, за какво става въпрос в книгата или статията? Става ли ясно от заглавието, какъв период от време или място се изследват?

Ако и сега не сте съвсем сигурни, дали книгата е подходяща за бъдещата ви работа, погледнете съдържанието и библиографията. Само един поглед в увода, заключението и началото на всяка глава ще ви помогнат да установите, дали книгата ще ви послужи за изследването.

Списък с подходящи заглавия

Направете си прегледен списък на избраните от вас книги.

Техники на четене

Не е възможно всеки текст да се изчете от начало до край, затова първият прочит трябва да бъде бегъл. При това четене (наречено още диагонално) целенасочено се търсят ключови понятия и пасажи съдържащи необходимата информация. При следващия прочит четете тези отделни пасажи внимателно!

Полезно е да си зададете следните въпроси:

Водене на бележки

Докато четете си водете бележки с ключови думи. Това помага при разбирането и резюмирането на прочетеното на един по-късен етап от работата.

В така наречения „конспект” отбележете автор, заглавие, място и година на издаване. Важно е към всяка точка да отбележете номер на страницата, за да можете да посочите източника, ако искате да цитирате в работата си този автор.

Важни термини, части от изречение, изречения и пасажи трябва да се преписват точно. Коментари и собствени мисли към отделни пасажи също могат да се включат в конспекта, но трябва да е обозначено, че това са ваши бележки.

Критичен анализ

Както при всеки друг писмен източник и при научната литература е важно да подходите критично.

Това ще постигнете чрез следните въпроси:

 

Методически насоки за участници и научни ръководители
© 2007, EUSTORY